Visie en missie

Visie 

Technologische ontwikkelingen gaan snel, razendsnel. De gevolgen zijn vaak moeilijk te overzien. Kansen en bedreigingen blijken vaak gescheiden door een flinterdunne grens. De ver(der)gaande integratie van techniek en maatschappij roepen nieuwe vragen op. Een grondige en kritische doordenking van nieuwe technologieën vanuit een duidelijk moreel kader, is daarom zeer relevant.  

Missie 

Techthics is een platform voor de bezinning op technologische ontwikkelingen. Vanuit een christelijk perspectief wil Techthics bijdragen in de meningsvorming rond technologisch-ethische vraagstukken en informeert zij over actuele ontwikkelingen en de implicaties en consequenties hiervan op ethiek en religie. De Bijbel vormt voor Techthics het fundament om tot deze meningsvorming te komen. 

Om te fungeren als platform voor bezinning, slaat Techthics twee pijlers. Allereerst vormt ze een netwerk van experts uit verschillende disciplines. Kennisuitwisseling en het signaleren en analyseren van trends staan hierin centraal. Het delen van opgedane inzichten vanuit dit kennisnetwerk vormt de tweede pijler. Hierbij richt Techthics zich op het informeren en toerusten van politici, bestuurders, beleidsmakers, docenten, studenten en geïnteresseerden binnen de christelijke achterban en daarbuiten.

Voor meer informatie of contact met Techthics kunt u ons hier bereiken.