Over Stichting Techthics

Visie 

Technologische ontwikkelingen gaan snel, razendsnel. De gevolgen zijn vaak moeilijk te overzien. Kansen en bedreigingen blijken vaak gescheiden door een flinterdunne grens. De ver(der)gaande integratie van techniek en maatschappij roepen nieuwe vragen op. Een grondige en kritische doordenking van nieuwe technologieën vanuit een duidelijk moreel kader, is daarom zeer relevant.  

Missie 

Techthics is een platform voor de bezinning op technologische ontwikkelingen. Vanuit een christelijk perspectief wil Techthics bijdragen in de meningsvorming rond technologisch-ethische vraagstukken en informeert zij over actuele ontwikkelingen en de implicaties en consequenties hiervan op ethiek en religie. De Bijbel vormt voor Techthics het fundament om tot deze meningsvorming te komen. 

Om te fungeren als platform voor bezinning, slaat Techthics twee pijlers. Allereerst vormt ze een netwerk van experts uit verschillende disciplines. Kennisuitwisseling en het signaleren en analyseren van trends staan hierin centraal. Het delen van opgedane inzichten vanuit dit kennisnetwerk vormt de tweede pijler. Hierbij richt Techthics zich op het informeren en toerusten van politici, bestuurders, beleidsmakers, docenten, studenten en geïnteresseerden binnen de christelijke achterban en daarbuiten.

Beleid

U kunt hier ons beleidsplan inzien.

ANBI

Stichting Techthics is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI

Dagelijks bestuur

Rick Bouter is co-founder en voorzitter van Techthics. Samen met de secretaris is hij het gezicht naar buiten toe en verantwoordelijk voor toekomstige initiatieven, thoughtleadership en het uitdragen van het Techthics geluid.

In het dagelijks leven werkt Rick bij Accenture binnen haar consulting praktijk, met een focus op nieuwe technologie, binnen de High Tech industrie in de Eindhoven regio.

“Wat is de impact van nieuwe technologie op thema’s als ethiek en religie?” Dit is een van de design principes waar Techthics als instituut op gebaseerd is. De vraag hoe we met een nuchtere maar ook scherpe blik een christelijke visie, op zowel kans als bedreiging, van nieuwe technologie kunnen bezinnen. Dit is mijn persoonlijke drijfveer om zowel voor bedrijfsleven, organisaties als overheid bij te dragen.”

E-mail: voorzitter@techthics.nl

Martin Aarnoudse is co-founder en secretaris van Techthics. Samen met de voorzitter is hij het gezicht naar buiten toe en verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie.

In het dagelijks leven is Martin Senior Software Engineer en Blockchain Specialist bij OVSoftware in Den Haag. Daarnaast is hij ook Raadscommissielid Sociaal Maatschappelijk Domein voor de SGP in de gemeente Alphen aan den Rijn.

“Vanuit mijn werk heb ik behoefte aan een kader. Hoe om te gaan met nieuwe technologie? Wat is ethisch verantwoord? Wat zegt de bijbel? Daarin ben ik niet de enige. Vanuit die wens is Techthics ontstaan en zet ik mij in om antwoord te geven op die vragen.”

E-mail: secretaris@techthics.nl

Kees Boer is penningmeester van Techthics. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. In het dagelijks leven is Kees Junior Manager Audit bij Visser & Visser.

E-mail: penningmeester@techthics.nl

Algemeen bestuur

Hans Veldman is algemeen bestuurslid van Techthics. In het dagelijkse leven is hij Project Manager bij Bouwfonds Property Development in Amsterdam. Het online verkoopkanaal van vastgoed, waarvan hij aan de wieg stond, is een van zijn aandachtsgebieden.

“Ik zie nuttige technologische ontwikkelingen. Eveneens maak ik me zorgen over de steeds verder gaande ontwikkeling van technologie. Wat gaat dit betekenen voor mijn kinderen; voor de komende generatie(s)? In mijn optiek moeten we hen kennis en inzichten verstrekken, geënt op de Bijbelse normen en waarden, die het juiste beoordelingsvermogen van deze generatie positief beïnvloeden.”   

Hugo Peters is voorzitter van commissie content & algemeen bestuurslid van Techthics. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de inhoud van de door Techthics gepubliceerde artikelen. In het dagelijks leven is Hugo System and Data Analist bij VMI Group B.V.

“De snelheid waarmee de huidige technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen vraagt om bezinning. Bezinning omdat de ethische consequenties van deze ontwikkelingen vaak niet direct helder zijn. Techthics biedt het platform om deze bezinning gestalte te geven.”  

Jakob Maljaars is als algemeen bestuurslid van Techthics verantwoordelijk voor de gepubliceerde content. Naast de afronding van zijn proefschrift aan de TU Delft, werkt Jakob in het dagelijks leven bij een civieltechnisch ingenieursbureau aan de automatisering van ontwerpprocessen.

“De paradox van veel moderne technologieën is dat ze enerzijds als iets mythisch en ongrijpbaars beschouwd worden, en anderzijds veelal kritiekloos worden geaccepteerd. Een geïnformeerde en kritische visie op technologie is dan ook onmisbaar. Techthics is het platform bij uitstek om deze bezinning te stimuleren, waarbij een christelijk moreel kader de leidraad vormt.”

Commissieleden

Bart Leenman is commissielid content en vanuit zijn filosofische en theologische achtergrond werkt hij mee aan het opstellen van de gepubliceerde content. In het dagelijks leven is Bart student aan Radboud University, waar hij de research master ‘Philosophy: Metaphysics and Epistemology’ studeert.

“Altijd al ben ik gefascineerd geweest in het stellen van vragen, tijdens mijn studie filosofie heb ik geleerd welke vragen te stellen en waarom. Mijn studie theologie helpt mij daarnaast om deze vragen te wegen aan een christelijk kader. Vanuit deze combinatie ervaar ik een groeiende fascinatie voor de ‘grote’ vragen van onze tijd.”

Jolande Arends is commissielid organisatie en communicatie en event-coördinator. Zij is één van de personen achter de schermen die zorgt dat u onbezorgd aan onze bijeenkomsten kunt deelnemen. In het dagelijks leven is zij directiesecretaresse bij Vallei Accountants en volgt zij verder de opleiding Secretary Next, waarin onderwerpen als Project Management en Event Management aan bod komen. Door haar rol bij Techthics krijgt zij de mogelijkheid zich daarin door te ontwikkelen.

Wat mij vooral aansprak was het feit dat Technologische ontwikkelingen zeer snel gaan en dat sommige ontwikkelingen niet ethisch verantwoord zijn, maar wel hun weg vinden naar de maatschappij, zonder dat volledig duidelijk is wat de technologie inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn. Een juiste bron van informatie en tegengeluid is daarom van belang, gefundeerd op Gods woord.

Marnix van Doorn is commissielid organisatie en communicatie. Binnen deze commissie heeft hij de focus op HR en alles wat daarbij komt kijken. Hij is Interim Recruitment Professional bij YOBZ en werkt bij verschillende opdrachtgevers als (corporate) recruiter.

“Binnen het recruitmentvak krijg ik veel te maken met verschillende thema’s. Technologie is hierbij een belangrijk onderwerp, maar hoe gaan we om met de impact hiervan? Het blijft natuurlijk mensenwerk, maar hoever verleggen we (onbewust) onze grenzen? Naast de interesse in deze ontwikkelingen wil ik voornamelijk nadenken over de ethische en daarmee christelijke kant van deze onderwerpen. We kunnen veel, maar ik ben benieuwd naar de impact en daarmee onze grens van deze ontwikkelingen.”

Lisanne de Visser – den Hartog is voorzitter van de commissie organisatie en communicatie. In het dagelijks leven is zij als verenigingsmanager en coördinator Openbaar Bestuur werkzaam bij Cantrijn Groep in Gorichem. Zij werkt dagelijks voor veel verschillende verenigingen en stichtingen, waardoor zij veel kennis heeft van zaken die spelen in een vereniging of stichting.

“Wat mij vooral aanspreekt is dat Techthics op een positief-kritische wijze nadenkt over technologische ontwikkelingen, maar hierbij ruimte laat om een eigen mening te vormen. De technologische ontwikkelingen gaan snel en voor we het weten gaan we hierin mee. Techthics biedt handvatten om vanuit religieuze en ethische overwegingen een eigen mening te vormen over de technologie en geeft inzicht in een wereld die voor veel mensen niet inzichtelijk is.”