Over Stichting Techthics

Visie 

Technologische ontwikkelingen gaan snel, razendsnel. De invloed van techniek op mens en maatschappij zijn vaak moeilijk te overzien. Kansen en bedreigingen blijken vaak gescheiden door een flinterdunne grens. De ver(der)gaande integratie van techniek in het persoonlijk en maatschappelijk leven roepen nieuwe vragen op. Deze vragen en uitdagingen kunnen alleen het hoofd geboden worden met behulp van handvatten die geïnspireerd zijn vanuit een duidelijk moreel kader.  

Missie 

Techthics is een platform voor de bezinning op technologische ontwikkelingen. Vanuit een christelijk perspectief draagt Techthics bij aan de meningsvorming rondom actuele technologische ontwikkelingen en technologisch-ethische vraagstukken. De Bijbel vormt voor Techthics het fundament om tot deze meningsvorming te komen.  

Om te fungeren als platform maakt Techthics gebruik van de kennis van professionals uit verschillende disciplines. Kennisuitwisseling en het signaleren van trends staan hierbij centraal. De opgedane inzichten worden op toegankelijke wijze vertaald naar praktische handvatten en gedeeld met de achterban van Techthics. Hierbij richt Techthics zich op het informeren en toerusten van docenten, studenten, politici, bestuurders, beleidsmakers en geïnteresseerden binnen de christelijke achterban. 

Beleid

U kunt hier ons beleidsplan inzien.

ANBI

Stichting Techthics is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI.
U kunt hier ons financieel jaarverslag inzien.

Bestuur

Rick Bouter is co-founder en voorzitter van Techthics. Samen met de secretaris is hij het gezicht naar buiten toe en verantwoordelijk voor toekomstige initiatieven, thoughtleadership en het uitdragen van het Techthics geluid.

In het dagelijks leven werkt Rick bij Accenture binnen haar consulting praktijk, met een focus op nieuwe technologie, binnen de High Tech industrie in de Eindhoven regio.

“Wat is de impact van nieuwe technologie op thema’s als ethiek en religie?” Dit is een van de design principes waar Techthics als instituut op gebaseerd is. De vraag hoe we met een nuchtere maar ook scherpe blik een christelijke visie, op zowel kans als bedreiging, van nieuwe technologie kunnen bezinnen. Dit is mijn persoonlijke drijfveer om zowel voor bedrijfsleven, organisaties als overheid bij te dragen.”

E-mail: rbouter@techthics.nl

Martin Aarnoudse is co-founder, secretaris en neemt de penningmeestertaken waar van Techthics. Samen met de voorzitter is hij het gezicht naar buiten toe en verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie.

In het dagelijks leven is Martin Technical Consultant bij OVSoftware in Den Haag.

“Vanuit mijn werk heb ik behoefte aan een kader. Hoe om te gaan met nieuwe technologie? Wat is ethisch verantwoord? Wat zegt de bijbel? Daarin ben ik niet de enige. Vanuit die wens is Techthics ontstaan en zet ik mij in om antwoord te geven op die vragen.”

E-mail: secretaris@techthics.nl

Jakob Maljaars is als algemeen bestuurslid van Techthics verantwoordelijk voor de gepubliceerde content. Naast de afronding van zijn proefschrift aan de TU Delft, werkt Jakob in het dagelijks leven bij een civieltechnisch ingenieursbureau aan de automatisering van ontwerpprocessen.

“De paradox van veel moderne technologieën is dat ze enerzijds als iets mythisch en ongrijpbaars beschouwd worden, en anderzijds veelal kritiekloos worden geaccepteerd. Een geïnformeerde en kritische visie op technologie is dan ook onmisbaar. Techthics is het platform bij uitstek om deze bezinning te stimuleren, waarbij een christelijk moreel kader de leidraad vormt.”

HR

Marnix van Doorn heeft de focus op HR en alles wat daarbij komt kijken. Hij is Interim (Corporate) Recruiter bij verschillende opdrachtgevers als (corporate) recruiter met focus op technische MBO-ers.

“Binnen het recruitmentvak krijg ik veel te maken met verschillende thema’s. Technologie is hierbij een belangrijk onderwerp, maar hoe gaan we om met de impact hiervan? Het blijft natuurlijk mensenwerk, maar hoever verleggen we (onbewust) onze grenzen? Naast de interesse in deze ontwikkelingen wil ik voornamelijk nadenken over de ethische en daarmee christelijke kant van deze onderwerpen. We kunnen veel, maar ik ben benieuwd naar de impact en daarmee onze grens van deze ontwikkelingen.”